REGULAMIN

Regulamin szkoleń grupowych dla dzieci - Szkółki narciarskie i snowboardowe

1. Zajęcia odbywają się w czasie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00– 13.00.
2. Grupa może liczyć minimum 4 osoby a maksymalnie 8 osób. Ilość miejsc jest ograniczona.
3. W czasie trwania zajęć przewidywana jest jedna przerwa około 15 minutowa na poczęstunek wraz z napojem. Menu przedstawia dzieciom i rodzicom Instruktor lub dyspozytor.
4. Harmonogram i program szkolenia w danej grupie pozostaje w gestii Instruktora prowadzącego zajęcia. Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z aktualnym programem nauczania narciarstwa SITN PZN.
5. Pierwszego dnia zajęć o godzinie 09:40 Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do stawienia się na zebraniu informacyjnym w Biurze Szkoły Narciarsko-Snowboardowej „BeSKId” w celu ustalenia wszystkich szczegółów szkolenia oraz podpisania zgody na udział dziecka w zajęciach na śniegu i złożeniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu.
6. Każdego dnia Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko gotowe do zajęć (wyposażone w sprzęt narciarski, kask oraz karnet) do godziny 10.00 oraz odebrać je po zajęciach o godzinie 13.00.
7. Za dzieci nie odebrane przez Rodziców lub Opiekunów do godziny 13.00 Instruktor i Szkoła Narciarska będzie pobierała dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem szkoły tj. 120zł za każdą rozpoczętą godzinę.
8. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w pasujący kask (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809), oraz dobrze dobrany i wyregulowany sprzęt narciarski (Instruktor nie odpowiada za jakość i przygotowanie sprzętu).
9. Pierwszy dzień zajęć jest dniem rozpoznawczym i integracyjnym grupy. Uczestnicy zapoznają się z instruktorem, trasami, warunkami panującymi w ośrodku oraz przede wszystkim zasadami bezpieczeństwa. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania umiejętności dzieci z grup średniozaawansowanych oraz zaawansowanych na pierwszym przejeździe próbnym pierwszego dnia kursu – po przejeździe rozpoznawczym ma prawo zakwalifikowania lub odrzucenia uczestnika ze względu na poziom uniemożliwiający sprawne przeprowadzenie zajęć bez szkody dla innych uczestników. Instruktor ma prawo do zmiany grupy szkoleniowej dziecku w każdym momencie trwania kursu. Dzieci uczestniczące w zajęciach mają obowiązek założyć odblaskowe kamizelki.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników (mniej niż 4 osoby w danej grupie), zbyt zróżnicowanego poziomu uczestników uniemożliwiającego przeprowadzenie szkolenia lub wyjątkowo złych warunków pogodowych o czym poinformuje Zamawiających.
12. W przypadku zbyt małej ilości zainteresowanych szkoleniem osób (mniej niż 4 osoby na grupę) zajęcia zostaną odwołane a Rodzice lub Opiekunowie zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie kursu. W takim przypadku zapraszamy na indywidualne szkolenia według cennika Szkoły Narciarsko-Snowboardowej „BeSKId”.
13. Koszt pięciodniowego szkolenia to 750 zł. Kwotę należy uiścić w kasie w Biurze Szkoły przed jego rozpoczęciem. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć lub nieobecności uczestnika na szkoleniu.
14. Koszt szkolenia narciarskiego nie obejmuje kosztów przejazdu wyciągiem uczestników – karnety powinny zostać zakupione przed rozpoczęciem szkolenia oraz wypożyczenia sprzętu narciarskiego i kasku.
15. Każdego dnia trwania kursu uczestnicy otrzymują poczęstunek podczas przerwy.
16. Na koniec szkolenia dzieci otrzymują dyplom ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe medale.
17. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są poinformować Biuro Szkoły Narciarsko – Snowboardowej „BeSKId” lub Instruktora Prowadzącego o wszystkich przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka (uczuleniach, przewlekłych chorobach, ostatnio przebytych chorobach, przebytych kontuzjach).
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
20. Uczestnicy zajęć winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
21. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie kierownictwo Szkoły „BeSKId”.
22. Kursanci oraz opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 90. poz. 631 z późn. zm.)

Regulamin uczestnictwa w zajęciach indywidualnych szkoły narciarsko-snowboardowej "BeSKId”

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość regulaminu oraz jego akceptacja przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna dziecka.
2. Podczas zajęć Klienci szkoły narciarskiej „BeSKId” korzystają z wyciągów poza kolejnością. Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić w kasie ośrodka narciarskiego karnet upoważniający do korzystania z wyciągów.
3. Lekcja indywidualna trwa ok. 55 minut.
4. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest do przekazania Instruktorowi, szczegółowych i prawdziwych informacji dotyczących umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarsko- snowboardową „BeSKId”.
5. Zajęcia sportowe prowadzone są przez instruktorów posiadających kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi licencjami i legitymacjami. Przebieg nauczania zgodny jest ze sztuką szkolenia narciarskiego a także pokrywa się z wytycznymi PZN i SITN a także ogólnych norm dotyczących szkolenia i zasad bezpieczeństwa podczas jazdy na nartach.
6. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
7. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź w sprzęcie w czasie trwania zajęć wynikających z niedostosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
9. Uczestnicy biorący udział w zajęciach są zobligowani do posiadania sprzętu narciarskiego w tym kasku w stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne poruszanie się.
10. Dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić przeprowadzenia szkolenia w przypadku braku kasku.
11. Uczestnicy kursów Szkoły „BeSKId” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych a także wyrażają zgodę na publikacje wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.